Opracowanie zestawu analiz w zakresie funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości na wybranym obszarze Łodzi

Wykonawca: DTZ Polska Sp. z o.o., Lech Grabski Fest Architekci, Maciej Taczalski Design Lab (konsorcjum)

Analizy i diagnozy zawierać będą m.in. informacje dotyczące przestrzennego zróżnicowania wysokości czynszów w lokalach użytkowych oraz skali i przyczyn występowania zjawiska pustostanów w centrum Łodzi. Dodatkowo sporządzony zostanie zestaw rekomendacji w zakresie polityki czynszowej Miasta oraz zawierających możliwe do zastosowania rozwiązania prawne w stosunku do terenów niezagospodarowanych oraz nieużytkowanych budynków i lokali, mających wzmacniać działania rewitalizacyjne.

Badaniem wysokości stawek czynszów zostaną objęte lokale użytkowe zlokalizowane w Rdzeniu Strefy Wielkomiejskiej oraz w galeriach handlowych, zlokalizowanych przy centrach handlowych, uwzględniająca ich rozkład przestrzenny. Celem analizy jest poznanie zróżnicowania wysokości stawek czynszów w najważniejszych punktach Miasta oraz identyfikacja czynników wpływających na to zjawisko. Analiza służyć będzie wsparciu procesu rewitalizacji poprzez prowadzenie aktywnej polityki czynszowej gminnym zasobem lokali użytkowych, uwzględniającej potrzeby rozwojowe właścicieli lokali prywatnych.

Ponadto Wykonawca dokona analizy polityki Miasta dotyczącej najmu lokali użytkowych – zbada w szczególności: zasady najmu lokali, udział najemców wyłonionych w drodze przetargowej i bezprzetargowej, liczbę oraz rozmieszczenie lokali użytkowych wynajmowanych na szczególnych warunkach (preferencyjnych stawkach czynszu).

W badaniu uwzględnione zostaną lokale użytkowe (handlowe, usługowe i gastronomiczne) w rozróżnieniu na dwa typy własności (gminne i prywatne), położone na poziomie parteru, w budynkach frontowych oraz w oficynach.

Na podstawie przeprowadzonych analiz Wykonawca sporządzi zestaw rekomendacji dotyczących zasad wynajmowania gminnych lokali użytkowych w Łodzi, w szczególności w obszarze Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej, mających na celu usprawnienie procesu najmu oraz dotyczących polityki czynszowej służącej stymulowaniu procesu rewitalizacji, m.in. poprzez wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej przy wykorzystaniu gminnego zasobu lokali użytkowych oraz za pomocą kształtowania wysokości stawek czynszu.

Badaniem objęte zostaną lokale użytkowe usytuowane wzdłuż wybranych ulic, tj.: Gdańskiej, Piotrkowskiej, Wschodniej/Sienkiewicza, Więckowskiego/Jaracza, Zielonej/Narutowicza, Zamenhoffa/Nawrot (w granicach Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej) oraz w wybranych centrach handlowo-usługowych, tj. Manufaktura, Galeria Łódzka, Sukcesja, Port Łódź, CH Tulipan, CH Pasaż Łódzki (wytypowanych ze względu na wielkość, wpływ wywierany na Strefę Wielkomiejską oraz położenie w sąsiedztwie Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej). Granice obszaru badań wskazano na poniższej mapie.

B - ULICE A CENTRA HANDLOWE B - STRUKTURA LOKALI

IKONA-OPZ

PILOTAŻ ŁÓDŹ B – LINK DO STRONY PRZETARGU – ANALIZA NIERUCHOMOŚCI I PUSTOSTANÓW

IKONA-METODOLOGIA

PILOTAŻ ŁÓDŹ B – METODOLOGIA – ANALIZA NIERUCHOMOŚCI I PUSTOSTANÓW

IKONA-RAPORT

PILOTAŻ ŁÓDŹ B – RAPORT KOŃCOWY – ANALIZA NIERUCHOMOŚCI I PUSTOSTANÓW

 

IKONA-PRODUKTY

 

 

| ZESTAWIENIA |

B-MAPA-CZYNSZÓW-LOK-UZYTKOWYCH

MULTIMEDIA