Opracowanie zestawu rekomendacji i modeli dla prowadzenia procesu rewitalizacji w centrum Łodzi

Wykonawca: DS. Consulting sp. z o.o.

Przy realizacji tego zamówienia został przygotowany możliwie wyczerpujący system rekomendacji dla samorządu miasta w zakresie integrowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych z uwzględnieniem bilansu kosztów finansowych i społeczno-gospodarczych.

IMG_0682

Rekomendacje odnoszą się się bezpośrednio do praktyki stosowanej dotychczas w Łodzi i wskazywać:

 • niezbędne zmiany jakie powinny być dokonane w dotychczasowej praktyce
 • elementy rekomendowane do kontynuowania
 • konieczne działania dotychczas niepraktykowane

W tym rekomendacje poprzedzone krótką diagnozą dotychczasowej praktyki w zakresie rewitalizacji i problemów, powiązanych z rewitalizacją, w szczególności w oparciu o dane uzyskane z pozostałych badań i analiz wykonywanych na zlecenie projektu pilotażowego, a także ogólnodostępnych wcześniejszych badań powiązanych z tematem (np. badań nad ubóstwem w obszarach wymagających rewitalizacji).

Diagnoza będzie obejmowała w szczególności:

 • ocenę stosowanych dotychczas – w ramach działań pomocy społecznej – metod pracy z bezpośrednio dotkniętymi kryzysem mieszkańcami
 • analizę kosztów finansowych i społecznych, szczególnie związanych z procesami migracyjnymi z powodu wykwaterowań, remontów i kosztów około inwestycyjnych, w tym powstałych w związku z procesem wykwaterowań, w kontekście właściwego planowania czasu trwania kompleksowych remontów budynków zabytkowych oraz kosztów takich remontów (na podstawie danych zgromadzonych podczas prowadzenia miejskiego programu remontowego Mia100 Kamienic)
 • analizę doświadczeń zgromadzonych w ramach trwającego obecnie procesu rewitalizacji zabytkowego osiedla robotniczego na Księżym Młynie w Łodzi

Rekomendacje będą:

 • odnosić się w szczególności do sposobów łączenia w spójną całość różnorodnych przedsięwzięć, które dotychczas były realizowane odrębnie lub nie były realizowane w ogóle, a są oczywistymi zadaniami rewitalizacji
 • wskazywać konkretne działania: formę ich realizacji wraz z instrukcją przygotowania oraz wdrożenia

oraz będą wsparte kontekstem zewnętrznym: opisem dobrych praktyk rewitalizacyjnych i okołorewitalizacyjnych lub opisem przykładów ostrzegawczych zarówno z Polski, jak i zagranicy, wraz z komentarzem wskazującym w jaki sposób można je odnieść do miejscowych warunków Łodzi.

Dodatkowo w ramach zadania powstanie skrótowy katalog rekomendacji uniwersalnych, które będą użyteczne dla procesów rewitalizacji w dowolnym mieście.

IKONA-OPZ

PILOTAŻ ŁÓDŹ D – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – REKOMENDACJE I MODELE REWITALIZACJI
PILOTAŻ ŁÓDŹ D – LINK DO STRONY PRZETARGU 1 – REKOMENDACJE I MODELE REWITALIZACJI

PILOTAŻ ŁÓDŹ D – LINK DO STRONY PRZETARGU 2 – REKOMENDACJE I MODELE REWITALIZACJI

IKONA-METODOLOGIA

PILOTAŻ ŁÓDŹ D – METODOLOGIA – REKOMENDACJE I MODELE REWITALIZACJI

IKONA-RAPORT

PILOTAŻ ŁÓDŹ D – RAPORT KOŃCOWY – REKOMENDACJE I MODELE REWITALIZACJI

IKONA-PRODUKTY

| ZADANIE 1 | Sformułowanie zestawu rekomendacji dla samorządu miasta Łodzi w zakresie integrowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z krótką diagnozą dotychczasowej praktyki w tym zakresie.

> Zadanie 1 – Wnioski i rekomendacje z łódzkich doświadczeń

D STRUKTURA REWITALIZACJI

D STRUKTURA REWITALIZACJI 2

| ZADANIE 2 | Opracowanie modeli przedsięwzięć rewitalizacyjnych dostosowanych do specyfiki różnorodnych podmiotów aktywnych w procesie rewitalizacji.

 1. > Model rewitalizacji nr 1_Spolka SPVD SPÓŁKAD OBLIGACJE
 2. > Model rewitalizacji nr 2_Wspolpraca ze wspolnotami mieszkaniowymi
 3. > Model rewitalizacji nr 3_Laboratorium innowacji miejskiejD SQUAT
 4. > Model rewitalizacji nr 4_Kooperatywa mieszkaniowaD KOOPERATYWA

 5. > Model rewitalizacji nr 5_Udzial_ dewelopera
 6. > Model rewitalizacji nr 6_Zatrudnienie wspomaganeD ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE
 7. > Model rewitalizacji nr 7_Instytucja kultury
 8. > Model rewitalizacji nr 8_Organizacje pozarzadowe

| ZADANIE 3 | Opracowanie propozycji instrumentów
dynamizujących inwestowanie w centrum Łodzi.

> Zadanie 4 – Instrumenty wzmacniające inwestowanie

| ZADANIE 4 | Opracowanie rekomendacji dla polityki czynszowej
miasta w zakresie gminnych lokali użytkowych dla optymalnego ożywienia centrum miasta.

> Zadanie 4 – Rekomendacje do łódzkiej polityki mieszkaniowej

| ZADANIE 5 | Wskazanie projektów możliwych do zrealizowania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

> Zadanie 5 – Projekty możliwe do zrealizowania w PPP

D PPP

MULTIMEDIA