Doradztwo eksperckie w dziedzinie gospodarki przestrzennej

Ewa M. Boryczka – asystent w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła Gospodarkę Przestrzenną na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Od lat współpracuje z samorządami w zakresie zarządzania strategicznego, rewitalizacji obszarów miejskich oraz procesów partycypacji społecznej (konsultacje społeczne, modele współpracy międzysektorowej). Opracowuje strategie rozwoju, programy rewitalizacji metodami partycypacyjnymi. W pracy naukowej zajmuje się bazą ekonomiczną i procesami rewitalizacji miast poprzemysłowych (m.in. koncepcją zarządzania centrum miasta – Town Centre Management) oraz współpracą międzysektorową w procesie zarządzania strategicznego i rewitalizacji. Członek Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, członek Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich o/Łódź oraz członek ISOCARP (The International Society of City and Regional Planners). Autorka wielu artykułów i książek z zakresu rewitalizacji, zarządzania strategicznego oraz współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami sektora prywatnego i społecznego. Swój wolny czas spędza z końmi, aktywnie jeżdżąc konno, trenując konie, a także werkując końskie kopyta metodami naturalnymi.

Aleksandra Nowakowska – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska. Autorka ponad 90 publikacji naukowych, realizator ponad 30 projektów naukowo-badawczych (w tym trzech projektów 7 Programu Ramowego UE oraz 12 grantach finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Uczestniczka licznych, zagranicznych staży i stypendiów naukowych (m.in. w Paryżu, Montpellier, Stockholmie, Nowosybirsku, Tarnopolu). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki strategii rozwoju, stymulowania procesów innowacji czy determinant rozwoju współczesnych miast. W swoim dorobku posiada także liczne projekty o charakterze aplikacyjnym, realizowane we współpracy z władzami regionalnymi i lokalnymi. Jest między innymi autorką (lub współautorką) licznych strategii rozwoju miast i regionów, ekspertyz i opracowań dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego czy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Posiada doświadczenie w projektowaniu działań rewitalizacyjnych (m.in. PROREVITA), gdzie eksponuje gospodarczy punkt widzenia procesów rewitalizacji. Prowadzi bogatą aktywność szkoleniowo-warsztatową.

Mariusz E. Sokołowicz – doktor nauk ekonomicznych. Absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz członek zarządu polskiej sekcji European Regional Science Association. Ponadto, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. Zrównoważonego Transportu. W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami ekonomii instytucjonalnej oraz możliwości jej integracji z zagadnieniem rozwoju lokalnego i regionalnego. Specjalizuje się również w zakresie marketingu terytorialnego i zarządzania w sektorze publicznym. Autor ponad 70 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim oraz kilkunastu ekspertyz poświęconych zarządzaniu strategicznemu w jednostkach terytorialnych. W latach 2009-2013 zdobywał doświadczenie jako pracownik samorządowy w Łodzi, odpowiedzialny za działania na rzecz rewitalizacji ul. Piotrkowskiej. Swoją wiedzę i doświadczenie pogłębia podczas licznych wyjazdów i staży zagranicznych, m. in. do Francji, Niemiec, Szkocji, Portugalii, Rosji, Ukrainy, Słowacji, Bułgarii. W wolnych chwilach dużo czyta, szczególnie literaturę współczesną oraz angażuje się na rzecz rozwoju jego rodzinnego miasta – Łodzi.

| DOKUMENTY |

> Opis Przedmiotu Zamówienia ekspert gospodarka przestrzenna

> Notatka w sprawie szacowania rynku_ekspert gospodarka przestrzenna

> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_ekspert gospodarka przestrzenna

MULTIMEDIA