Opracowanie zestawu analiz i rekomendacji w zakresie społeczno-gospodarczej sytuacji Obszaru Pilotażowego

Wykonawca: EGO – Evaluation for Government Organizations s.c.Karol Olejniczak, Bartosz Ledzion

Rewitalizacja staje się obecnie kluczowym sposobem prowadzenia zintegrowanych działań mających na celu przywrócenie dotychczasowych lub nadanie nowych funkcji obszarom w częściach miast objętych wieloaspektowym kryzysem w wymiarach:

  • społecznym
  • ekonomicznym
  • przestrzennym
  • technicznym

W krajowych dokumentach strategicznych pojawia się jednoznaczne stwierdzenie, że cele rewitalizacji sytuują się w sferach społecznej i gospodarczej, zaś działania techniczne i planistyczne powinny być uzupełniające (narzędziowe) wobec celów społeczno-gospodarczych oraz że rewitalizację należy prowadzić i realizować poprzez współdziałanie zróżnicowanych podmiotów z niezbędnym, szerokim udziałem lokalnych społeczności. Tymczasem wieloletnia praktyka podejścia do rewitalizacji, którą obecnie jednoznacznie ocenia się jako błędną i mało skuteczną, polegała przede wszystkim na działaniach remontowo-budowlanych, bez poprzedzenia ich badaniami sytuacji społeczno-gospodarczej, a więc także bez oparcia o rekomendacje wynikające z analizy wyników takich badań.

E KONCEPCJA BADANIA

Celem realizacji zadania jest przygotowanie do rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi w latach 2015-2020+ poprzez przeprowadzenie rozbudowanych badań społecznych o charakterze jakościowym oraz analizę danych zastanych (desk research) w zakresie sytuacji społecznej osób zamieszkujących 20 priorytetowych obszarów rewitalizacji w centrum Łodzi. Badania będą pokazywały również problem zadłużeń czynszowych i sformułowane rekomendacje dla procesu rewitalizacji centrum Łodzi. Badanie to ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), gdyż ma stanowić jedno z podstawowych źródeł wiedzy na temat problemów społecznych występujących w centrum Łodzi. Zamawiana usługa ma więc charakter usługi badań społecznych.

Opracowanie zestawu analiz i rekomendacji w zakresie społeczno-gospodarczej sytuacji Obszaru Pilotażowego  stanowi jeden z elementów przygotowania modelu prowadzenia rewitalizacji w obszarach miejskich poprzez wypracowanie metodologii oraz sposobu podejścia do działań rewitalizacyjnych zorientowanych na osiągnięcie jak największego efektu dla miasta, z uwzględnieniem jego specyfiki oraz indywidualnych uwarunkowań.

E-WYKRESY-ZBIORCZE

 

IKONA-OPZ

PILOTAŻ ŁÓDŹ E – LINK DO STRONY PRZETARGU – BADANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I ZADŁUŻEŃ CZYNSZOWYCH

IKONA-METODOLOGIA

PILOTAŻ ŁÓDŹ E – METODOLOGIA – BADANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I ZADŁUŻEŃ CZYNSZOWYCH

IKONA-RAPORT

PILOTAŻ ŁÓDŹ E – RAPORT KOŃCOWY – BADANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I ZADŁUŻEŃ CZYNSZOWYCH

IKONA-PRODUKTY

> PILOTAŻ ŁÓDŹ E – PAJĘCZYNA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

E PAJĘCZYNA

> PILOTAŻ ŁÓDŹ E – GRANICE OBSZARÓW BADANYCH

| Inwentaryzacja fotograficzna obszarów |

> Zdjęcia Obszaru 1

> Zdjęcia Obszaru 2

> Zdjęcia Obszaru 3

| Mapy rozkładu zjawisk i problemów na obszarze pilotażowym |

3. Ludność - udział mężczyzn, struktura wieku mężczyzn 2. Ludność - udział kobiet, struktura wieku kobiet 1. Ludność - liczba i struktura wieku 9. Zadłużenie - średnie zadłużenie lokalu mieszkalnego (2) 8. Zadłużenie - średnie zadłużenie lokalu mieszkalnego (1) 7. Liczba osób pobierająca świadczenia w związku z niepełnosprawnością członka rodziny (2) 6. Liczba osób pobierająca świadczenia w związku z niepełnosprawnością członka rodziny (1) 5. Liczba rodzin, korzystających z posiłków dla dzieci finansowanych przez MOPS 4. Liczba świadczeniobiorców korzystających z usług opiekuńczych 3. Stopa biedy wśród dzieci 2. Stopa biedy 1. Stopa bezrobocia

 

MULTIMEDIA