Przeprowadzenie jednoetapowego konkursu urbanistycznego wraz z komponentem partycypacyjnym na koncepcję architektury i zagospodarowania przestrzeni publicznej dla obszaru pilotażowego

Wykonawca: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział Łódź

Podczas podejmowanych działań rewitalizacyjnych nie raz spotkają się Państwo z sytuacją, w której pojawi się potrzeba zaprojektowania całych ulic czy nawet kwartałów. Warto również w konkursach architektonicznych uwzględnić partycypację społeczną – bowiem kto lepiej wie, jakie funkcje są niezbędne na planowanych do przebudowy obszarze niż ludzie, którzy tam mieszkają, bywają, dla których stanowi on ośrodek celów życiowych?

Zaplanowany konkurs jest oparty na innowacyjnej metodyce wypracowanej podczas warsztatów „Zszywanie Miasta” w 2012 roku. Ich formuła polegała na tym, że zespoły biorące udział w konkursie przystąpiły do pracy na podstawie szczegółowej diagnozy społecznej, mapy funkcjonalnej i wyników partycypacji społecznej oraz działały na terenie częściowo objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i precyzyjną koncepcją urbanistyczną. Dzięki odwołaniu do doświadczeń ze „Zszywania Miasta” konkurs w zamierzeniu nie ma być walką o efektowne wizje, ignorujące zastany kontekst i potrzeby mieszkańców.

Konkurs będzie posiadał komponent partycypacyjny, włączający w prace zespołów projektowych mieszkańców obszaru pilotażowego (obecnych i potencjalnych) oraz innych interesariuszy. Będzie to spotkanie warsztatowe połączone ze spacerem, które pomoże zespołom projektowym lepiej zdiagnozować potrzeby poszczególnych grup użytkowników.

Praca zespołów zostanie zakończona prezentacją wizualizacji odnowionej przestrzeni miejskiej, w której zostaną zaproponowane szczegóły rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych.

Zdecydowano się na wybór zewnętrznego operatora głównie ze względu na brak zasobów osobowych w strukturach urzędu, niezbędnych do przeprowadzenia tak rozbudowanych działań oraz ze względu na obostrzenia wydatkowania środków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, uniemożliwiających czy utrudniających Urzędowi Miasta chociażby wypłatę nagród w konkursie.

Zadaniem operatora było zorganizowanie i przeprowadzenie otwartego ideowego, jednoetapowego konkursu urbanistycznego wraz z komponentem partycypacyjnym na koncepcję architektury i zagospodarowania przestrzeni publicznej w kwartałach znajdujących się w obszarze pilotażowym. Rozwiązania koncepcyjne posłużą formułowaniu wytycznych dla jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz wykonawców zewnętrznych w zakresie projektowania i realizacji przedsięwzięć dotyczących kształtowania przestrzeni publicznych w obszarze pilotażowym.

Celem konkursu było wyłonienie rozwiązań koncepcyjnych w zakresie urbanistycznej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, organizacji i zaprojektowania przestrzeni publicznych, rozwiązania wnętrz kwartałowych (przestrzeni półpublicznych), sposobów adaptacji istniejących budynków, zasad i sposobów realizacji nowej zabudowy, sytuowania i projektowania małej architektury dla przestrzeni publicznych w kwartałach znajdujących się w obszarze pilotażowym.

Celem dodatkowym było uzyskanie propozycji/wizji projektowych dla poszczególnych, wskazanych przez organizatorów konkursu, przestrzeni publicznych oraz przykładowych rozwiązań architektonicznych dla obiektów znajdujących się na obszarze objętym konkursem.

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc przewidziane były nagrody pieniężne w wysokości:

  • I miejsce: 40 000,00 zł brutto,
  • II miejsce: 25 000,00 zł brutto,
  • III miejsce: 15 000,00 zł brutto.

 

IKONA-OPZ

PILOTAŻ ŁÓDŹ L – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY

PILOTAŻ ŁÓDŹ L – LINK DO STRONY PRZETARGU 1 – KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY

PILOTAŻ ŁÓDŹ L – LINK DO STRONY PRZETARGU 2 – KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY

PILOTAŻ ŁÓDŹ L – LINK DO STRONY PRZETARGU 3 – KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY

IKONA-METODOLOGIA

PILOTAŻ ŁÓDŹ L – METODOLOGIA – KONKURS URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNY

IKONA-RAPORT

PILOTAŻ ŁÓDŹ L – RAPORT KOŃCOWY – KONKURS URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNY

PILOTAŻ ŁÓDŹ L – RAPORT KOŃCOWY – KONKURS URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNY – wersja edytowalna

PILOTAŻ ŁÓDŹ L – Raport końcowy, Załącznik 1 – Regulamin konkursu

PILOTAŻ ŁÓDŹ L – Raport końcowy, Załącznik 2 – Informacje konkursowe:

PILOTAŻ ŁÓDŹ L – Raport końcowy, Załącznik 3 – Harmonogram

PILOTAŻ ŁÓDŹ L – Raport końcowy, Załącznik 4 – Oświadczenia prawa autorskie

PILOTAŻ ŁÓDŹ L – Raport końcowy, Załącznik 6 – Lista uczestników

PILOTAŻ ŁÓDŹ L – Raport końcowy, Załącznik 7 – Raport z warsztatów

PILOTAŻ ŁÓDŹ L – Raport końcowy, Załącznik 8 – Ogłoszenie prasowe

PILOTAŻ ŁÓDŹ L – Raport końcowy, Załącznik 9 – Ulotki i plakaty:

PILOTAŻ ŁÓDŹ L – Raport końcowy, Załącznik 10 – Lista obecności

PILOTAŻ ŁÓDŹ L – Raport końcowy, Załącznik 11 – Protokół z głosowaniu sądu konkursowego

PILOTAŻ ŁÓDŹ L – Raport końcowy, Załącznik 12 – Ogłoszenie wyników konkursu

PILOTAŻ ŁÓDŹ L – Raport końcowy, Załącznik 13 – Uzasadnienie decyzji

PILOTAŻ ŁÓDŹ L – Raport końcowy, Załącznik 14 – Ankieta

IKONA-PRODUKTY

| Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie |

 

| Pozostałe prace zgłoszone do konkursu |

 

MULTIMEDIA