Usługa polegająca na zidentyfikowaniu, zorganizowaniu sieci współpracy i wsparciu działań różnych podmiotów prowadzących działania na obszarze Strefy Wielkomiejskiej, jak organizacje pozarządowe, animatorzy, artyści, instytucje kultury, podmioty ekonomii społecznej itp. w programie animacji społecznej w procesie rewitalizacji centrum Łodzi

Wykonawcy: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani (konsorcjum)

LODZ REWI progr animacyjny

Rewitalizacja sama się nie zrobi. W działaniach społecznych potrzebujemy sieci lokalnych partnerów – tych większych i tych drobnych. Pomysł na podwórkowy festyn? Spektakl z dzieciakami? Sąsiedzki kiermasz?

W Programie Animacji Społecznej skupiliśmy się na zidentyfikowaniu tych aktywnych grup, zorganizowaniu ich w sieciach współpracy i finansowym oraz organizacyjnym wsparciu ich działań na obszarze Strefy Wielkomiejskiej.

collage 36

Czym jest Program Animacji Społecznej?

Nie będziemy tu przytaczać długich i skomplikowanych definicji. Wystarczy powiedzieć, że animacja społeczna to niejako „ożywianie” osób, które pozostawały do tej pory niejako uśpione, we wspólnym działaniu. Nasz Program Animacyjny składał się z trzech istotnych elementów:

 • Spotkania sieciujące
 • Praca animatorów w terenie
 • Wsparcie mikrodziałań

Spotkania sieciujące

W ramach Programu Animacyjnego odbyły się cztery spotkania: dwa Fora Animacji Społecznej „Do Wioseł” i dwa Laboratoria Społeczne. Frekwencja na spotkaniach zaskoczyła wszystkich, włącznie z organizatorami – to chyba najlepiej świadczy o wielkiej potrzebie tego typu działań.

IMG_7383

Fora Animacji Społecznej „Do Wioseł”

Pierwsze Forum było spotkaniem zapoznawczym. Wyjaśniono ogólne założenia rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi, Programu Animacyjnego i pozostałych Programów, które były realizowane w ramach Projektu Pilotażowego. Dzięki pracy w mniejszych grupach i możliwości pozostawienia swojej „wizytówki” na mapie obszarów nawiązały się cenne kontakty, które zaowocowały podczas późniejszej realizacji projektów.

Na drugim Forum zaplanowano przede wszystkim czas na podsumowanie, wyciąganie wniosków na przyszłość i sugestie dla organizatorów oraz Urzędu Miasta Łodzi, jak dalej powinien się rozwijać Program Animacji Społecznej. Nie zabrakło miejsca na pokazanie efektów działań animatorów oraz projektów dofinansowanych w ramach mikrowsparć.

Zobacz też: Do wioseł – I forum animacji

IMG_7466

Laboratoria Społeczne

Laboratoria miały mniej „oficjalną” formę i były jeszcze silniej skupione na tworzeniu sieci współpracy lokalnych aktywistów. Tematami wiodącymi pierwszego spotkania było tworzenie Grup Aktywności Lokalnej, czyli łączenie sił osób pracujących w podobnych obszarach – czy to tematycznych, czy problemowych czy wreszcie geograficznych.

Zobacz też: I Laboratorium Społeczne – program

27

Praca animatorów w terenie

Mapa rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi została podzielona na cztery równe części*, a każdej z nich został przydzielony animator lub animatorka.

Animatorzy, dzięki swojej pracy w terenie, byli w stanie zlokalizować liderów i liderki lokalne, których obecność zaznaczyli na mapie – tak, aby w kolejnych edycjach Programu Animacyjnego można było skorzystać z tej istniejącej już bazy lokalnych aktywistów i aktywistek.

Jednym z zadań animatorów było współtworzenie Grup Aktywności Lokalnej – łączenie ze sobą ludzi lub grup nieformalnych o podobnych zainteresowaniach, potrzebach czy projektach, które razem miały większą szansę na sukces. W efekcie działań Programu Animacji Społecznej i przy niemałym wsparciu animatorów i animatorek powstało kilkanaście takich grup.

IMG_8446

Wsparcie mikrodziałań

Program mikrowsparć miał umożliwić mieszkańcom angażowanie się w działania na rzecz innych mieszkańców i lokalnych wspólnot w obszarze Strefy Wielkomiejskiej. Jego celem było aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań wynikających z potrzeb lub zdiagnozowanych zasobów i deficytów mieszkańców Strefy Wielkomiejskiej.

W ramach konkursu dofinansowane mogły zostać projekty wpisujące się w działania o charakterze rewitalizacyjnym, które inicjowały współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Dofinansowanie jednego działania wyniosło od 1500 do 5000zł. Działania mogły być prowadzone na terenie Strefy Wielkomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej. Działania nie były realizowane bezpośrednio na ulicy Piotrkowskiej – są w Łodzi miejsca, które potrzebowały wsparcia bardziej niż główna ulica miasta.

fot. VIBEMATTERS (1)

Wniosek o mikrowsparcie mógł złożyć każdy Wykonawca Końcowy, który podpisał list intencyjny o współpracy. W szczególności Wykonawcą Końcowym mogły zostać:

 • organizacja pozarządowa
 • publiczna instytucja kultury (w tym szczególnie prowadzona w formie świetlicy, klubu, biblioteki, domu lub ośrodka kultury, muzeum, galerii)
 • placówka edukacyjna (w tym: oświatowo – wychowawcza, kształcenia ustawicznego i kształcenia praktycznego)
 • placówka wsparcia dziennego (opiekuńcza, specjalistyczna, pracy podwórkowej, mieszana)
 • Centrum Integracji Społecznej, przedsiębiorstwo ekonomii społecznej
 • osoba fizyczna (w szczególności: animator społeczny, animator kultury, artysta lub twórca, edukator, pedagog, streetworker, mediator, instruktor, trener lub animator sportu)

Zobacz też: Program mikrowsparcia

W ramach Programu Animacji Społecznej:

 • Zgłoszono 93 projekty
 • Zrealizowano 43 inicjatywy na terenie Strefy Wielkomiejskiej
 • Wzięło w nich udział około 8000 osób

Jpeg

Inicjatywy były zrealizowane przez:

 • Organizacje pozarządowe (15)
 • Osoby fizyczne (10)
 • Grupy nieformalne (9)
 • Miejskie instytucje kultury (4)
 • Przedsiębiorców (3)
 • Spółdzielnie socjalne (2)

strefa relaksu (15)

 

Ciągle aktywna jest nasza grupa na facebooku: Animacja strefy wielkomiejskiej.

IKONA-OPZ

PILOTAŻ ŁÓDŹ I – LINK DO STRONY Z PRZETARGIEM – PROGRAM ANIMACJI SPOŁECZNEJ

IKONA-METODOLOGIA

PILOTAŻ ŁÓDŹ I – METODOLOGIA – PROGRAM ANIMACJI SPOŁECZNEJ

IKONA-RAPORT

PILOTAŻ ŁÓDŹ I – RAPORT KOŃCOWY – PROGRAM ANIMACJI SPOŁECZNEJ

PILOTAŻ ŁÓDŹ I – RAPORT KOŃCOWY – PROGRAM ANIMACJI SPOŁECZNEJ – wersja edytowalna

IKONA-PRODUKTY

Film „Piątek na podwórku, a w niedzielę do parku”

| Mikrodziałania – sprawozdania i zdjęcia |

> Pliki z dokumentacja mikrodziałań w Projekcie Animacji Społecznej (2,5 GB)

skrzynka na Starym Rynku oklejona 01 08 2015

| Mikrowsparcia – potrzebne formularze |

| Mikrowsparcia – dokumenty wspierające dla wykonawców mikrodziałań |

| Inne działania |

| Inne materiały |

MULTIMEDIA