Analiza możliwych zagrożeń oraz sposobów ich uniknięcia dla procesu rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej

Wykonawcy: Anna Chróścicka DYSPERSJA, Instytut Rozwoju Miast (konsorcjum)

Zadanie obejmuje stworzenie analizy możliwych zagrożeń procesu rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej, w tym obszaru pilotażowego, wynikających z procesów urbanizacyjnych i społecznych, wywołanych przez działania odnowy miejskiej (np. gentryfikacja, wypychanie dotychczasowych mieszkańców) lub występujących w mieście (np. suburbanizacja, procesy rynku nieruchomości), dotyczących wszystkich wymiarów działań rewitalizacyjnych – przestrzennego, społecznego, kulturowego i gospodarczego.

Jako zagrożenia należy rozumieć działania i zjawiska, istniejące i potencjalne (mogące wystąpić zarówno w okresie realizacji programu rewitalizacji, jak i po jego zakończeniu), w wyniku których niemożliwe będzie prowadzenie właściwej rewitalizacji.

W założeniu, identyfikacja i opis zagrożeń ma stanowić komponent modelu prowadzenia rewitalizacji. Proponowane opracowanie powinno przyjąć formę rozbudowanej analizy poszczególnych ryzyk na wszystkich eta pach procesu rewitalizacji, realizowanej ex ante, a pozwalającej na uzupełnianie w dalszych częściach prac. Analiza powinna uwzględniać wszystkie etapy prac: analiz, planowania, realizacji, konsekwencji poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. Wskazanie tych ryzyk wymaga umiejscowienia ich w ramach całościowej perspektywy realizacji programu rewitalizacji, pozwalając na porównanie takiej analizy do swego rodzaju „mapy” ryzyk dla procesu rewitalizacji, z rozbudowanym katalogiem zagrożeń, stworzonym w wyniku analizy merytorycznej procesu rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej, analizy wzajemnych powiązań zagrożeń i oceną ryzyka.

 

IKONA-OPZ

PILOTAŻ ŁÓDŹ J – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAGROŻENIA REWITALIZACJI

PILOTAŻ ŁÓDŹ J – LINK DO STRONY PRZETARGU 1 – ZAGROŻENIA REWITALIZACJI

PILOTAŻ ŁÓDŹ J – LINK DO STRONY PRZETARGU 2 – ZAGROŻENIA REWITALIZACJI

 IKONA-METODOLOGIA  

PILOTAŻ ŁÓDŹ J – METODOLOGIA – ZAGROŻENIA REWITALIZACJI

IKONA-RAPORT

PILOTAŻ ŁÓDŹ J – RAPORT KOŃCOWY – ZAGROŻENIA REWITALIZACJI

 

MULTIMEDIA