Jednym z głównych celów prowadzonego aktualnie projektu pilotażowego jest dostarczenie wiedzy potrzebnej do właściwego przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łodzi. W ramach przygotowania modelu prowadzenia rewitalizacji w obszarach miejskich zostaną przeprowadzone badania, analizy i inwentaryzacje, które pozwolą miastu jak najlepiej przygotować się do czekających je zmian.

Wiedzę niezbędną do sprawnego i efektywnego przeprowadzenia działań zdobędziemy poprzez wypracowanie metodologii oraz sposobu podejścia do działań rewitalizacyjnych zorientowanych na osiągnięcie jak największego efektu dla miasta, z uwzględnieniem jego specyfiki oraz indywidualnych uwarunkowań. Model ten będzie udostępniony w ogólnodostępnym centrum wiedzy, przez co najmniej 7 lat od zakończenia Projektu.

Realizacja badań, analiz i inwentaryzacji w ramach projektu pilotażowego pozwoli na pełniejsze przygotowanie się do okresu programowania UE 2014-2020 poprzez stworzenie podstaw merytorycznych do pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rewitalizację centrum Łodzi.

Pod opisami poszczególnych zadań znajdą Państwo dokumentację niezbędną do wyłonienia Wykonawcy oraz efekty prac poszczególnych Wykonawców.

| BADANIA, ANALIZY, INWENTARYZACJE |

> Inwentaryzacje i ekspertyzy techniczne kamienic

> Opracowanie zestawu analiz w zakresie funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości na wybranym obszarze Łodzi

> Opracowanie zestawu analiz i diagnoz dotyczących kryteriów
wyboru miejsc zamieszkania w Łodzi

> Opracowanie zestawu rekomendacji i modeli dla prowadzenia procesu
rewitalizacji w centrum Łodzi

> Opracowanie zestawu analiz i rekomendacji w zakresie
społeczno-gospodarczej sytuacji Obszaru Pilotażowego

> Analiza możliwych zagrożeń oraz sposobów ich uniknięcia dla
procesu rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej

MULTIMEDIA