W ramach prowadzenia projektu pilotażowego powstaje ogólnodostępne centrum wiedzy, stworzone przez Miasto Łódź i prowadzone przez pracowników Urzędu Miasta Łodzi, do którego zasobów włączana jest dokumentacja w zakresie zarówno realizowanego Projektu, jak i ogólnego podejścia do procesów rewitalizacyjnych prowadzonych na obszarach miejskich. Zaproponowane w projekcie Krajowej Polityki Miejskiej centrum wiedzy to zgromadzone w jednym miejscu i udostępniane przez strony internetowe informacje dotyczące danego zagadnienia, których celem będzie wspieranie podmiotów polityki miejskiej, a zwłaszcza samorządów lokalnych, w przygotowaniu i realizacji działań w zakresie szczegółowych aspektów rozwoju miast. Pozwoli to skupić w jednym miejscu, które będzie dostępne dla wszystkich użytkowników, aktualną i pełną wiedzę na dany temat.

Zgodnie z Krajową Polityką Miejską centra wiedzy – będą to, zgromadzone w jednym miejscu i udostępniane przez strony internetowe informacje dotyczące danego zagadnienia, których celem będzie wspieranie podmiotów polityki miejskiej, a zwłaszcza samorządów lokalnych, w przygotowaniu i realizacji działań dotyczących złożonych lub nowych aspektów rozwoju miast. Pozwoli to skupić w jednym miejscu, które będzie dostępne dla wszystkich użytkowników, aktualną i pełną wiedzę na dany temat. Przedmiotem działania centrów będzie przede wszystkim: informowanie o tematach będących przedmiotem zainteresowania danego centrum; proponowanie i promowanie rozwiązań i dobrych praktyk w dziedzinach, które zostaną zidentyfikowane jako nowe lub trudne; upowszechnianie wzorcowych dokumentów i schematów postępowania; organizowanie projektów pilotażowych; monitorowanie uwarunkowań związanych z daną tematyką i identyfikowanie barier, które mogą wymagać zmian w prawie. Nadrzędne centrum wiedzy o miastach, skupiające cała tematykę miejską i zawierające odesłania do pozostałych centrów, będzie koordynowane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

W przewodniku opisane zostały doświadczenia z realizacji Projektu, m.in. praktyczne informacje i wskazówki co do zastosowanych metod pracy, sposobu podejścia oraz prowadzenia działań rewitalizacyjnych w ramach Projektu oraz najciekawsze wypracowane rezultaty działań i ich metodologie. Przewodnik zawiera również pakiet materiałów z dokumentacji multimedialnej realizacji Projektu. Przewodnik ma za zadanie przedstawienie odbiorcy w atrakcyjnej, skrótowej formie modelu rewitalizacji wypracowanego w trakcie realizacji Projektu. Zawiera odesłania do pogłębionych opracowań opublikowanych na stronie internetowej oraz do centrum wiedzy, w którym zostaną zgromadzone wyniki Projektu.

Dokumentacja:

Identyfikacja wizualna Centrum Wiedzy o Rewitalizacji:

Przewodnik po Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

Wykonawcą zadania była firma Studio Radość.

MULTIMEDIA