Kontekst: rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi

Śródmieście to w Łodzi obszar, w którym przez lata zaniedbań skumulowały się poważne problemy: znaczne zniszczenie zabytkowych kamienic nakłada się na rosnące i dziedziczone problemy społeczne, występuje ucieczka mieszkańców i działalności gospodarczej z obszaru centralnego, a stan przestrzeni publicznych, hałas komunikacyjny i niewielka ilość zieleni przyulicznej odstrasza potencjalnych najemców i lokatorów. Dzięki działaniom i programom miejskim przeprowadzonym w ostatnich latach ożywia się okolica ul. Piotrkowskiej, jednak jest jasne, że bez dużego impulsu centrum Łodzi nie ma szans podnieść się z upadku.

Bardzo zły jest także wizerunek Śródmieścia: wbrew policyjnym statystykom uważane jest ono za dzielnicę niezwykle niebezpieczną, a pobieżne badanie dyskursu medialnego czy komentarzy internetowych jasno wskazuje, że wobec mieszkańców tej dzielnicy występuje silna stygmatyzacja, co skutkuje budowaniem negatywnych stereotypów.

Jednocześnie w nowej perspektywie finansowania w ramach środków unijnych zamierza się wspierać miasta przeprowadzające proces rewitalizacji. W najbliższych latach dzięki tym funduszom centrum Łodzi czeka proces rewitalizacji obszarowej. Nie będą to tylko renowacje kamienic i ulic, ale kompleksowe działania na rzecz polepszenia jakości życia, a także stworzenia dobrych warunków dla działalności gospodarczej i twórczej. Zmienia się sama definicja pojęcia: rewitalizacja dotąd kojarzona z punktowymi remontami nabiera swojego pełnego znaczenia, również w dokumentach krajowych.

Rewitalizacja (dosłownie: ożywienie) to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który – jak centrum Łodzi – znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia i rozwiązywaniem problemów społecznych.

Zintegrowany proces rewitalizacji powinien być prowadzony w dialogu z lokalną społecznością i wszystkimi innymi interesariuszami. Rewitalizacja w Łodzi zacznie się od 8 wybranych obszarów w centrum Łodzi, na których przeprowadzono już konsultacje społeczne w 2014 roku (uwagi są dostępne w formie „Raportu z konsultacji społecznych dotyczących priorytetowych projektów rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi na lata 2014-2020+”).

MULTIMEDIA