Program mikrowsparcia ma umożliwić mieszkańcom angażowanie się w działania na rzecz innych mieszkańców i lokalnych wspólnot w obszarze Strefy Wielkomiejskiej.
Jego celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań wynikających
z potrzeb lub zdiagnozowanych zasobów i deficytów mieszkańców Strefy Wielkomiejskiej
i wpisujących się w działania o charakterze rewitalizacyjnym.

W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać projekty wpisujące się w działania o charakterze rewitalizacyjnym, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Dofinansowanie może wynieść od 1500 do 5000zł. Działania mogą być prowadzone na terenie Strefy Wielkomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej. Działania nie powinny być realizowane bezpośrednio na ulicy Piotrkowskiej – są w Łodzi miejsca, które potrzebują Waszych pomysłów bardziej!

Wniosek o mikrowsparcie może złożyć każdy Wykonawca Końcowy, który podpisał list intencyjny o współpracy. W szczególności Wykonawcą Końcowym może być: organizacja pozarządowa, publiczna instytucja kultury (w tym szczególnie prowadzona w formie świetlicy, klubu, biblioteki, domu lub ośrodka kultury, muzeum, galerii), placówka edukacyjna (w tym: oświatowo – wychowawcza, kształcenia ustawicznego i kształcenia praktycznego), placówka wsparcia dziennego (opiekuńcza, specjalistyczna, pracy podwórkowej, mieszana), Centrum Integracji Społecznej, przedsiębiorstwo ekonomii społecznej, a także osoba fizyczna
(w szczególności: animator społeczny, animator kultury, artysta lub twórca, edukator, pedagog, streetworker, mediator, instruktor, trener lub animator sportu).

Wnioski składać można (prosimy o wybór jednego sposobu złożenia wniosku):

  • w formie papierowej osobiście w siedzibie Centrum OPUS, Plac Wolności 2, Łódź lub w siedzibie Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego, ul. Sienkiewicza 61 (wejście od Pasażu Schillera)
  • za pośrednictwem operatora pocztowego w formie papierowej na adres Centrum OPUS, Plac Wolności 2, 91 – 415 Łódź
  • mailem w formie pdf na adres: mikrowsparcie@opus.org.pl

Termin składania wniosków: od dnia ogłoszenia konkursu do 8 maja 2015 r. (decyduje data wpływu wniosku). Wnioski składane osobiście należy złożyć do godz. 16.00.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać:
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
Plac Wolności 2, Łódź
tel. 42 231-31-01, 42 632-22-18
e-mail: jwoznicka@opus.org.pl

Dokumentację konkursową (regulamin, formularz wniosku) można pobrać klikając tutaj.

MULTIMEDIA