Podczas spotkań z mieszkańcami tzw. Fajrantów zorganizowanych w ramach I Pilotażu, lokatorzy nieruchomości wyremontowanych w programie „MIA100 KAMIENIC”, wskazali jako problem brak  relacji sąsiedzkich w nowo zasiedlonych budynkach. Mieszkańcy podkreślali, że nie znają sąsiadów, nie budują żadnych więzi społecznych, co przekłada się na ich poczucie bezpieczeństwa i poczucie braku odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. Niezbędne jest zatem wypracowanie więzi w tych społecznościach, wspieranie tworzenia się nieformalnych wspólnot, grup sąsiedzkich, nawiązywania relacji. Działania o charakterze społecznym podjęte w ramach II Pilotażu pozwolą na wypracowanie modelu współpracy z mieszkańcami obszaru rewitalizowanego. Model w założeniu ma zawierać wyodrębnienie czynników pozytywnych jak i negatywnych wpływających na budowanie wspólnot, np. wielkość budynku, liczba lokatorów, średnia wieku i wszystkie inne aspekty, które mogą mieć istotny wpływ na więzi i relacje społeczne.

Obszar: Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Łącznie 20 budynków i ok. 210 rodzin, na które składają się kamienice zrealizowane w ramach programu „MIA100 KAMIENIC” – około 150 rodzin oraz blok WTBS przy ul. Kaliskiej – około 60 rodzin. Wyboru kamienic dokona Biuro ds. Rewitalizacji (w tym zespół projektu) na etapie wyboru operatora, po szczegółowej analizie nieruchomości pod względem ich wielkości, ilości mieszkańców (rodzin), szans i zagrożeń w związku z realizacją działania.

Wypracowanie modelu wspierania i budowania nieformalnej wspólnoty mieszkańców poprzez działania animacyjno-integracyjne – Modelowa Wspólnota

Wykonawca: Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani

Zamówienie zostało zrealizowane.

WYPRACOWANIE MODELU WSPIERANIA I BUDOWANIA NIEFORMALNEJ WSPÓLNOTY MIESZKAŃCÓW POPRZEZ DZIAŁANIA ANIMACYJNO-INTEGRACYJNE – MODELOWA WSPÓLNOTA

 

ARCHIWUM REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Między nami sąsiadami. Inicjatywy wspólnot sąsiedzkich

To już ostatni miesiąc, rozpoczętych w maju, działań realizowanych przez wspólnoty sąsiedzkie w ramach konkursu „Między nami sąsiadami. Inicjatywy wspólnot sąsiedzkich”.

Mieszkańcy 20 nowowyremontowanych kamienic miejskich, w których zamieszkały rodziny z obszaru rewitalizacji, mogli ubiegać się mikrogranty na realizację przedsięwzięć integracyjnych.

Projekty zrealizowało 18 wspólnot, które samodzielnie, bądź przy wsparciu animatorów podjęły się zadania organizacji wydarzeń wzmacniających nowe więzi sąsiedzkie. Tematyka zgłoszonych pomysłów jest rozmaita: od gier podwórkowych, sadzenia roślin, wspólnych spotkań przy planszówkach, poprzez wyprawy rowerowe i rozgrywki sportowe, czy zajęcia zielarskie, malarskie, wikliniarskie. Sąsiedzi w swoich projektach zatroszczyli się także o wyposażenie podwórek w miejsca spotkań: ławki, stoliki, altanki, piaskownice.

Okazuje się, że wśród kilku grup apetyt na działanie został rozbudzony i myślą one o kontynuowaniu swoich sąsiedzkich spotkań, a nawet o pozyskiwaniu w konkursach grantowych funduszy zewnętrznych na ich realizację.

Zachęcamy do zapoznania się ze społecznościami na profilu Facebook: Między Nami Sąsiadami – inicjatywy wspólnot sąsiedzkich

oraz do zapoznania się z opisem zadania: http://spoleczniezaangazowani.pl/wspolnoty/

Zdjęcia:  fot. Cyryl Kaczykowski/ Społecznie Zaangażowani

Sterlinga 9 15-06-2018 (7 of 24)Projekt pt. „Akcja interakcja – Sterlinga 9”

Sterlinga 9 15-06-2018 (19 of 24)Projekt pt. „Akcja interakcja – Sterlinga 9”

Sterlinga 9 15-06-2018 (3 of 24)Projekt pt. „Akcja interakcja – Sterlinga 9”

kilińskiego 15 23-06-2018 (23 of 25)Projekt pt. „Wyciągamy ludzi z domów”

kilińskiego 15 23-06-2018 (15 of 25)Projekt pt. „Wyciągamy ludzi z domów”

kilińskiego 84 22-06-2018 (5 of 26)Projekt pt. „Razem. OdNowa.”

kilińskiego 84 22-06-2018 (4 of 26)Projekt pt. „Razem. OdNowa.”

Gdańska 24 02-07-2018 (14 of 30)Projekt pt. „Podwieczorki sąsiedzkie”

Gdańska 24 02-07-2018 (16 of 30)Projekt pt. „Podwieczorki sąsiedzkie”

 

Program mikrograntowy „Między nami sąsiadami – inicjatywy wspólnot sąsiedzkich”

Rozpoczyna się realizacja programu wspierającego budowanie wspólnot sąsiedzkich w nieruchomościach objętych działaniami rewitalizacyjnymi. Wskazane zostały konkretne kamienice, w których te działania się odbędą, jednak do ich realizacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych. W programie przewidziano udzielenie w formule konkursowej 20tu mikrograntów (każdy po 5.000zł), po jednym w każdej wskazanej lokalizacji.

Wnioskodawcami mogą być zarówno organizacje pozarządowe, instytucje, animatorzy, streetworkerzy, jak i sami mieszkańcy wytypowanych do Programu nieruchomości. Wskazane jednak jest, by każdy wnioskodawca planując działania dla wybranej społeczności, nawiązał z nią kontakt już na etapie planowania.

Każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie trzy oferty, przy czym każda na inną nieruchomość.

28953885_156045255072406_6789676070683865887_o

 

IKONA-OPZ

PILOTAŻ II – LINK DO STRONY Z PRZETARGIEM – WYPRACOWANIE MODELU WSPIERANIA I BUDOWANIA NIEFORMALNEJ WSPÓLNOTY MIESZKAŃCÓW POPRZEZ DZIAŁANIA ANIMACYJNO-INTEGRACYJNE – MODELOWA WSPÓLNOTA

 

 

 

 

 

 

MULTIMEDIA