Podczas spotkań z mieszkańcami tzw. Fajrantów zorganizowanych w ramach I Pilotażu, lokatorzy nieruchomości wyremontowanych w programie „MIA100 KAMIENIC”, wskazali jako problem brak  relacji sąsiedzkich w nowo zasiedlonych budynkach. Mieszkańcy podkreślali, że nie znają sąsiadów, nie budują żadnych więzi społecznych, co przekłada się na ich poczucie bezpieczeństwa i poczucie braku odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. Niezbędne jest zatem wypracowanie więzi w tych społecznościach, wspieranie tworzenia się nieformalnych wspólnot, grup sąsiedzkich, nawiązywania relacji. Działania o charakterze społecznym podjęte w ramach II Pilotażu pozwolą na wypracowanie modelu współpracy z mieszkańcami obszaru rewitalizowanego. Model w założeniu ma zawierać wyodrębnienie czynników pozytywnych jak i negatywnych wpływających na budowanie wspólnot, np. wielkość budynku, liczba lokatorów, średnia wieku i wszystkie inne aspekty, które mogą mieć istotny wpływ na więzi i relacje społeczne.

Obszar: Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Łącznie 20 budynków i ok. 210 rodzin, na które składają się kamienice zrealizowane w ramach programu „MIA100 KAMIENIC” – około 150 rodzin oraz blok WTBS przy ul. Kaliskiej – około 60 rodzin. Wyboru kamienic dokona Biuro ds. Rewitalizacji (w tym zespół projektu) na etapie wyboru operatora, po szczegółowej analizie nieruchomości pod względem ich wielkości, ilości mieszkańców (rodzin), szans i zagrożeń w związku z realizacją działania.

Wypracowanie modelu wspierania i budowania nieformalnej wspólnoty mieszkańców poprzez działania animacyjno-integracyjne – Modelowa Wspólnota

Wykonawca: Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani

Zamówienie jest w trakcie realizacji

Między nami sąsiadami. Inicjatywy wspólnot sąsiedzkich

To już ostatni miesiąc, rozpoczętych w maju, działań realizowanych przez wspólnoty sąsiedzkie w ramach konkursu „Między nami sąsiadami. Inicjatywy wspólnot sąsiedzkich”.

Mieszkańcy 20 nowowyremontowanych kamienic miejskich, w których zamieszkały rodziny z obszaru rewitalizacji, mogli ubiegać się mikrogranty na realizację przedsięwzięć integracyjnych.

Projekty zrealizowało 18 wspólnot, które samodzielnie, bądź przy wsparciu animatorów podjęły się zadania organizacji wydarzeń wzmacniających nowe więzi sąsiedzkie. Tematyka zgłoszonych pomysłów jest rozmaita: od gier podwórkowych, sadzenia roślin, wspólnych spotkań przy planszówkach, poprzez wyprawy rowerowe i rozgrywki sportowe, czy zajęcia zielarskie, malarskie, wikliniarskie. Sąsiedzi w swoich projektach zatroszczyli się także o wyposażenie podwórek w miejsca spotkań: ławki, stoliki, altanki, piaskownice.

Okazuje się, że wśród kilku grup apetyt na działanie został rozbudzony i myślą one o kontynuowaniu swoich sąsiedzkich spotkań, a nawet o pozyskiwaniu w konkursach grantowych funduszy zewnętrznych na ich realizację.

Zachęcamy do zapoznania się ze społecznościami na profilu Facebook: Między Nami Sąsiadami – inicjatywy wspólnot sąsiedzkich

oraz do zapoznania się z opisem zadania: http://spoleczniezaangazowani.pl/wspolnoty/

Zdjęcia:  fot. Cyryl Kaczykowski/ Społecznie Zaangażowani

Sterlinga 9 15-06-2018 (7 of 24)Projekt pt. „Akcja interakcja – Sterlinga 9”

Sterlinga 9 15-06-2018 (19 of 24)Projekt pt. „Akcja interakcja – Sterlinga 9”

Sterlinga 9 15-06-2018 (3 of 24)Projekt pt. „Akcja interakcja – Sterlinga 9”

kilińskiego 15 23-06-2018 (23 of 25)Projekt pt. „Wyciągamy ludzi z domów”

kilińskiego 15 23-06-2018 (15 of 25)Projekt pt. „Wyciągamy ludzi z domów”

kilińskiego 84 22-06-2018 (5 of 26)Projekt pt. „Razem. OdNowa.”

kilińskiego 84 22-06-2018 (4 of 26)Projekt pt. „Razem. OdNowa.”

Gdańska 24 02-07-2018 (14 of 30)Projekt pt. „Podwieczorki sąsiedzkie”

Gdańska 24 02-07-2018 (16 of 30)Projekt pt. „Podwieczorki sąsiedzkie”

 

 

 

IKONA-OPZ

PILOTAŻ II – LINK DO STRONY Z PRZETARGIEM – WYPRACOWANIE MODELU WSPIERANIA I BUDOWANIA NIEFORMALNEJ WSPÓLNOTY MIESZKAŃCÓW POPRZEZ DZIAŁANIA ANIMACYJNO-INTEGRACYJNE – MODELOWA WSPÓLNOTA

Program mikrograntowy „Między nami sąsiadami – inicjatywy wspólnot sąsiedzkich”

Rozpoczyna się realizacja programu wspierającego budowanie wspólnot sąsiedzkich w nieruchomościach objętych działaniami rewitalizacyjnymi. Wskazane zostały konkretne kamienice, w których te działania się odbędą, jednak do ich realizacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych. W programie przewidziano udzielenie w formule konkursowej 20tu mikrograntów (każdy po 5.000zł), po jednym w każdej wskazanej lokalizacji.

Wnioskodawcami mogą być zarówno organizacje pozarządowe, instytucje, animatorzy, streetworkerzy, jak i sami mieszkańcy wytypowanych do Programu nieruchomości. Wskazane jednak jest, by każdy wnioskodawca planując działania dla wybranej społeczności, nawiązał z nią kontakt już na etapie planowania.

Każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie trzy oferty, przy czym każda na inną nieruchomość.

Szczegółowe informacje o Programie wraz z dokumentacją konkursową dostępne są na stronie www.spoleczniezaangazowani.pl/wspolnoty , a bieżące działania dodatkowo prezentujemy na profilu FB: Między Nami Sąsiadami https://www.facebook.com/wspolnotysasiedzkie/

28953885_156045255072406_6789676070683865887_o

Opis planowanych działań w ramach Modelowej Wspólnoty

Lp. Nazwa organizacji Krótki opis przedsięwzięcia
1. Grupa nieformalna „Moje podwórko”

 

Adres realizacji:
ul. Więckowskiego 9

„Integracja pod muralem Morika”

Na pierwszym spotkaniu przewidujemy bliższe zapoznanie się przy poczęstunku, pogawędki, a potemwspólne sadzenie roślin wieloletnich i montowanie koszy na śmieci. Na kolejnym spotkaniu przewidujemy animacje z wykorzystaniem gier podwórkowych. Na trzecim spotkaniu zorganizujemy kino. Przeprowadzimy warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych, inspirowane muralem znajdującym się na ścianiebudynku.

Realizacja: 1.06-30.09.2018 r.

2. Grupa nieformalna – Grupa Sąsiadów
z Więckowskiego 32
Adres realizacji:
ul. Więckowskiego 32
„Jak dobrze mieć sąsiada”

Dzięki inicjatywie  sąsiedzi poznają się bliżej, przestaną być anonimowi, będą mogli liczyć na wzajemną pomoc
i współpracę w innych inicjatywach łączących społeczność. Razem spędzony czas przy pielęgnacji roślin, wieczorach czy Festynach Sąsiedzkich pozwolą zintegrować mieszkańców posesji i stworzyć warunki do kontynuowania wspólnych działań także po zakończeniu programu. Wspólnym dobrem sąsiedzkim będzie wzajemne poznanie się, umiejętność łagodzenia ewentualnych sporów
i łatwiejszego ich rozwiązywania, poczucie bezpieczeństwa. Wspólne dotychczasowe działania już zbliżyły niektórych lokatorów.

Realizacja: 25.05 – 30.09.2018

3. Grupa nieformalna – mieszkańcy przy ul. Więckowskiego 76

 

Adres realizacji:
ul. Więckowskiego 76

Inicjatywa grupy nieformalnej Więckowskiego 76

Miejscem realizacji inicjatywy będzie niewielkie podwórko, które mieszkańcy starają się sukcesywnie dostosować
do swoich potrzeb.

Chcą wyposażyć podwórko w meble, które będą służyły wspólnemu spędzaniu czasu na podwórku oraz przydadzą się podczas pozostałych wydarzeń. Planują zazielenić przygotowane wcześniej gazony oraz stworzyć wertykalny ogród na jednej ze ścian na podwórku. Minizawody sportowe – wydarzenie adresowane przede wszystkim
do najmłodszych, w trakcie którego można będzie grać
w badmintona, w kapsle i w inne sporty, na które będzie pozwalała przestrzeń podwórka. Wydarzeniom towarzyszyć będzie przygotowany przez sąsiadów posiłek w formie grilla.

Realizacja: 11 czerwca 2018 – 28 września 2018

4. Grupa nieformalna „Moje podwórko”

 

Adres realizacji:

ul. Więckowskiego 80

„Staropolescy sąsiedzi”

Inicjatywa polega na zorganizowaniu cyklu warsztatów
i animacji, które zachęcą mieszkańców kamienicy
do wyjścia z mieszkań i spotkania się w przestrzeni podwórza. Przewidziano atrakcje (gry i konkursy dla dzieci) oraz warsztaty nie wymagające zdolności, a jedynie zaangażowania dla dorosłych. W aktywnościach wykorzystane zostaną przestrzenie podwórza.

Realizacja: 1.06-30.09.2018

5. Fundacja Błękitnia

 

Adres realizacji:

ul. Legionów 15

„Sąsiedzkie malowanie”

Projekt polega na zachęceniu mieszkańców do wspólnych aktywności, które koncentrować się będą na realizacji kilku spotkań warsztatowych związanych z malowaniem
na różnych materiałach. Całość zakończy się wernisażem wykonanych prac.

Realizacja: 01.06 – 30.09.2018

6. Grupa nieformalna – mieszkańcy kamienicy przy ul. Legionów 38

 

Adres realizacji:

ul. Legionów 38

„Niech nasze podwórko będzie naszą radością”

Mieszkańcy planują zazielenić przestrzeń podwórza,
w czym uczestniczyć będzie część sąsiadów. Zaplanowano również zakup kosza do koszykówki podwórkowej
oraz realizację aktywności dla dzieci, polegających
na prezentacji gier podwórkowych znanych przez starszych mieszkańców. W planach jest również inauguracja działalności Podwórkowego Klubu Rowerowego
i zorganizowanie wspólnej sąsiedzkiej wycieczki.

Realizacja: 01.07 – 30.09.2018

7. Grupa nieformalna – mieszkańcy kamienicy przy Legionów 50

 

Adres realizacji:

ul. Legionów 50

„Wielopokoleniowe podwórko”

Celem jest stworzenie przyjemnego miejsca do wspólnego spędzania czasu (altanka dla dorosłych, w tym osób starszych, elementy zabawowe dla dzieci. Mieszkańcy wspólnie przygotują, zamontują i pomalują kolejne elementy, które później wykorzystywane będą w czasie spotkań integrujących przy cieście.

Realizacja: 01.06 – 30.10.2018

8. ArtAkcja

Małgorzata Cyrańska

 

Adres realizacji:

ul. Sterlinga 9

„Akcja integracja – Sterlinga 9!”

Cykl aktywności skierowanych do starszych i młodszych mieszkańców. Celem jest zachęcenie mieszkańców
do wspólnych spotkań i nawiązywania relacji w małym, kameralnym podwórzu, w środowisku zamkniętych
na kontakty mieszkańców.

Realizacja: 1.06 – 30.09.2018

9. Grupa nieformalna – wnioskodawczynie są podmiotem zewnętrznym w stosunku do mieszkańców

 

Adres realizacji:
ul. Sienkiewicza 18

„Na wspólnym podwórku. Cykl spotkań sąsiedzkich”

Cykl trzech spotkań: 1/ wspólne zbudowanie stołu z blatem z namalowanymi grami planszowymi; 2/ tworzenie mobilnych różaneczników i zielników, 3/

Warsztaty animacyjne związane z prowadzeniem wywiadów wśród mieszkańców i opracowaniem wspólnych historii,
z elementami historii kamienicy.

Realizacja: 21 .07- 01.09.2018

10. Stowarzyszenie Apli Papli

 

Adres realizacji:

ul. Piotrkowska 3

„Hydrolat z róży”

Działania skupiają się na dotarciu do mieszkańców
i zaproszeniu do wspólnych spotkań. Zrealizowane będą: wystawa ulubionych zdjęć mieszkańców, tworzenie mini ogrodu ziołowego, warsztaty tworzenia kosmetyków,
a także sesja fotograficzna mieszkańców.

Realizacja: 28.05-31.07.2018

11. Grupa nieformalna – mieszkańcy kamienicy przy Gdańskiej 35

 

Adres realizacji:

ul. Gdańska 35

„Spotkania sąsiedzkie w nowym, przyjemniejszym otoczeniu”

Mieszkańcy planują doposażenie podwórza w ławki, piaskownicę, roślinność, stół do tenisa stołowego,
by zachęcić więcej osób do wykorzystania wspólnej przestrzeni, a następnie organizowanie spotkań sąsiedzkich.

Realizacja: 01.06 – 30.09.2018

12. Fundacja Błękitnia

 

Adres realizacji:

ul. Gdańska 24

„Podwieczorki sąsiedzkie”

Cykl spotkań sąsiedzkich polegający na poszukiwaniu wspólnych zainteresowań i realizacji wspólnych działań
w ramach podwórza i poza nim. Działania pod kierunkiem animatora.

Realizacja: 01.06 – 30.09.2018

13. ArtAkcja

Małgorzata Cyrańska

 

Adres realizacji:

ul. Kilińskiego 84

„Razem. OdNowa.”

Cykl spotkań animujących mieszkańców, przy wykorzystaniu zasobów podwórza: stworzenie boiska
do piłki nożnej dla dzieci, warsztaty dla dzieci i dorosłych – sadzenie zieleni, w tym kwiatów na okna oraz piknik sąsiedzki.Celem jest zachęcenie mieszkańców
do wykorzystania przestrzeni wspólnej do spotkań
i nawiązywania relacji.

Realizacja: 1.06 – 30.09.2018

14. Grupa nieformalna mieszkańców

„Kilińskiego 15”

 

Adres realizacji:

ul. Kilińskiego 15

„Wyciągamy ludzi z domów”

Mieszkańcy planują zakupić ławki i stoliki, które pomogą
i zachęcą mieszkańców do spędzania czasu na podwórzu. Przewidziano realizację trzech spotkań integrujących społeczność: na powitanie i pożegnanie lata, oraz na koniec wakacji.

Realizacja: 25.05 – 30.09.2018

15. ArtAkcja

Małgorzata Cyrańska

 

Adres realizacji:

ul. Piotrkowska 243

„Razem Raźniej”

Największą potrzebą mieszkańców jest przystosowanie przestrzeni podwórka dla dzieci – niestety kamienica jest jeszcze na gwarancji, co uniemożliwia znaczną ingerencję w teren, dlatego powstał pomysł postawienia kosza do gry w koszykówkę, co pozwoli wykorzystać niewielką przestrzeń, a jednocześnie zadowoli dzieci. Dodatkowo zrealizowane będą inne inicjatywy: warsztaty-kwiaty
w donicach oraz sąsiedzki grill, które wspierać mają długoterminowy efekt realizacji projektu.

Realizacja: 1.06.2018 – 30.09.2018

16. Grupa nieformalna – mieszkańcy kamienicy przy Sterlinga 11

 

Adres realizacji:

ul. Sterlinga 11

„Radosne podwórko”

Celem inicjatywy jest z jednej strony stworzenie przyjaznego dla dzieci podwórza, z drugie zbudowanie relacji sąsiedzkich. Działania obejmują wspólną sąsiedzką pracę przy zazielenieniu podwórza, montażu ławek, wykonywaniu nasadzeń oraz przy dalszej pielęgnacji roślin.

Realizacja: 21.05 – 01.09.2018

17. Grupa nieformalna – mieszkańcy kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 132a

 

Adres realizacji:

ul. Piotrkowska 132 a

„Kibicujemy razem” – integracja przy Piotrkowskiej 132a

Działania polegają na wspólnej realizacji kilku działań. Mieszkańcy zaplanowali działania wokół wydarzeń sportowych: wycieczka, nasadzenia w barwach narodowych oraz wspólne kibicowanie.

Realizacja: 31.05-30.10. 2018

18. Grupa nieformalna -Mieszkańcy kamienicy Radwańska 27

 

Adres realizacji:

ul. Radwańska 27

„Dla każdego coś miłego – Integracja i aktywizacja mieszkańców przy Radwańskiej 27”

Inicjatywa zwiększająca możliwości wykorzystywania podwórza (mini plac zabaw, grill, ławeczki)
do aktywizowania mieszkańców – wspólne spotkania
z dziećmi w czasie zabaw w piaskownicy, wspólne spotkania dorosłych przy grillu, kawie, cieście. Dodatkowo zakupione będą gry planszowe, które wykorzystywane będą do integracji w okresie jesienno-zimowym.

Realizacja: 21.05 – 30.10.2018.

19. Grupa nieformalna – mieszkańcy:

ŁÓDŹ KALISKA JEST NAM BLISKA

 

Adres realizacji:

Ul. Kaliska 11/17

„Za drzwiami”

Realizacja 8 podwórkowych inicjatyw sąsiedzkich. Jednym
z zakładanych celów jest także przeniesienie rezultatów pracy na rzecz przestrzeni wspólnej oraz relacji sąsiedzkich w przestrzeń komunikacji/ mediacji z zarządcą budynku. Istotę projektu stanowi także wypracowanie świadomości „dobra wspólnego” – ze względu na obecność w Grupie Inicjatywnej osób zajmujących się m.in. animacją kulturową, chcemy zadbać o to, by wartości te były podkreślane/artykułowane podczas wspólnej pracy nad realizacją inicjatyw w sposób, który nie będzie inwazyjny ani „wprost”. Kolektywna praca na rzecz dobra wspólnego ma na celu zaniechanie podobnych aktów w przyszłości.

Realizacja: 25.05 – 30.09.2018

 

IKONA-PRODUKTY

 

MULTIMEDIA