Podczas spotkań z mieszkańcami tzw. Fajrantów zorganizowanych w ramach I Pilotażu, lokatorzy nieruchomości wyremontowanych w programie „MIA100 KAMIENIC”, wskazali jako problem brak  relacji sąsiedzkich w nowo zasiedlonych budynkach. Mieszkańcy podkreślali, że nie znają sąsiadów, nie budują żadnych więzi społecznych, co przekłada się na ich poczucie bezpieczeństwa i poczucie braku odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. Niezbędne jest zatem wypracowanie więzi w tych społecznościach, wspieranie tworzenia się nieformalnych wspólnot, grup sąsiedzkich, nawiązywania relacji. Działania o charakterze społecznym podjęte w ramach II Pilotażu pozwolą na wypracowanie modelu współpracy z mieszkańcami obszaru rewitalizowanego. Model w założeniu ma zawierać wyodrębnienie czynników pozytywnych jak i negatywnych wpływających na budowanie wspólnot, np. wielkość budynku, liczba lokatorów, średnia wieku i wszystkie inne aspekty, które mogą mieć istotny wpływ na więzi i relacje społeczne.

Obszar: Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Łącznie 20 budynków i ok. 210 rodzin, na które składają się kamienice zrealizowane w ramach programu „MIA100 KAMIENIC” – około 150 rodzin oraz blok WTBS przy ul. Kaliskiej – około 60 rodzin. Wyboru kamienic dokona Biuro ds. Rewitalizacji (w tym zespół projektu) na etapie wyboru operatora, po szczegółowej analizie nieruchomości pod względem ich wielkości, ilości mieszkańców (rodzin), szans i zagrożeń w związku z realizacją działania.

Wypracowanie modelu wspierania i budowania nieformalnej wspólnoty mieszkańców poprzez działania animacyjno-integracyjne – Modelowa Wspólnota

Wykonawca: Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani

Zamówienie jest w trakcie realizacji

IKONA-OPZ

PILOTAŻ II – LINK DO STRONY Z PRZETARGIEM – WYPRACOWANIE MODELU WSPIERANIA I BUDOWANIA NIEFORMALNEJ WSPÓLNOTY MIESZKAŃCÓW POPRZEZ DZIAŁANIA ANIMACYJNO-INTEGRACYJNE – MODELOWA WSPÓLNOTA

MULTIMEDIA