„Łódź rewitalizuje, Łódź współpracuje” pod takim hasłem 30 listopada 2017 roku odbyło się  seminarium edukacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Celem spotkania było przekazanie informacji na temat bieżących oraz planowanych działań realizowanych w ramach procesu rewitalizacji. Ponadto omówiony został harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok. Biuro ds. Rewitalizacji przedstawiło także planowane zadania do realizacji przez organizacje pozarządowe w obszarze społecznym (cross-financing), które obejmują działania edukacyjno-kulturalne oraz szkoleniowo-instruktażowe dla mieszkańców obszarów objętych projektem 1-8, stanowiące niezbędne uzupełnienie zadań infrastrukturalnych.

Dobrą praktyką tworzenia partnerstw organizacji pozarządowych podzielił się Dominik Kwiatkowski – prezes Fundacji Społecznie Bezpieczni, politolog. Współautor projektów rewitalizacji społecznej w Gdańsku w latach 2010-2015 i 2019-2022.  Koordynator partnerstw lokalnych w ramach projektów rewitalizacji społecznej. Wieloletni pracownik Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Koordynator projektów krajowych i międzynarodowych. Współautor standardów partnerstw lokalnych w ramach Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności.

Seminarium zwieńczył moderowany przez Hannę Gill – Piątek panel dyskusyjny, podczas którego podjęte zostały tematy opisujące złożone wyzwania związane z wdrażaniem procesu rewitalizacji. Potrzeby różnych grup społecznych prezentowali zaproszeni z różnych stron Polski paneliści:

Katarzyna Cichocka – Segiet
Pedagog specjalny. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – asystent w Zakładzie Pedagogiki Terapeutycznej Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Nauczyciel w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 327 dla Dzieci z Niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną w Warszawie. Doradca Metodyczny m.st. Warszawy w zakresie Kształcenia Specjalnego. Prezes Stowarzyszenia na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się Mówić bez Słów. Wiceprezes Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON).Od lat związana ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością. Współautorka podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Autorka publikacji skoncentrowanych wokół tematyki niepełnosprawności.

Łukasz Drozda
Urbanista i politolog. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW i Wydziału Leśnego SGGW, stypendysta programu „PhDo w Stoczni” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Doktorant w Instytucie Gospodarstwa Społecznego SGH, gdzie prowadzi badania nad wieloczynnikową waloryzacją i zjawiskami konfliktowymi w przestrzeni zurbanizowanej. Do tej pory opublikował m.in. dwie autorskie monografie: Lewactwo. Historia dyskursu o polskiej lewicy radykalnej (2015), Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy (2017) oraz szereg artykułów naukowych. W marcu 2018 r. nakładem Fundacji Bęc Zmiana ukaże się jego kolejna książka poświęcona tematyce polskiej urbanizacji
po 2000 r.

Paweł Jaskulski
Doktor nauk humanistycznych, socjolog, od kilkunastu lat pracownik Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gdańsku, przez 8 lat był polskim ekspertem przy FEANTSA (Europejskiej Federacji Organizacji Pomagających Bezdomnym). Na co dzień zajmuje się prowadzeniem projektów aktywizacyjnych dla osób bezdomnych, badaniami oraz współpracą międzynarodową.

Paweł Kołacz
Archeolog, pasjonat i wielbiciel toruńskiego Bydgoskiego Przedmieścia, doprowadził do wpisania tej dzielnicy do rejestru zabytków i aktywizacji jej mieszkańców. Jest ekspertem do spraw partycypacji i kształtowania przyjaznych przestrzeni publicznych. Prowadzi warsztaty, prelekcje i szkolenia oraz zajęcie ze studentami na temat partycypacji, konsultacji społecznych, wspólnego kształtowania przestrzeni i rewitalizacji. Pomysłodawca wielu projektów Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. Przy każdej okazji podkreśla rolę dialogu pomiędzy mieszkańcami i urzędnikami. Koordynator projektu Restart podczas którego postała społeczna koncepcja rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu.  jednego z pierwszych partycypacyjnych projektów w Polsce.  Przygotowywał gminne programy rewitalizacji m.in. w Wołominie, Lęborku i Włocławku. Expert oceniający wnioski m.in. w programie grantowym „Obywatele dla Demokracji”.

Anna Solińska
Od 17 lat zawodowo związana z dzielnicą  Katowic, Nikiszowcem. Animator lokalny, organizator społeczności lokalnej w Centrum  Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu. Od 2012 roku animator lokalny w Stowarzyszeniu Fabryka Inicjatyw  Lokalnych. Od 2014 roku koordynator  Młodzieżowego Centrum Zimbardo w Nikiszowcu, prowadzonego przez  stowarzyszenie FIL. Centrum jest miejscem służącym rozwojowi lokalnej społeczności oraz edukacji nt. rewitalizacji i zmiany w Nikiszowcu. Pełni także  funkcje kulturotwórcze. Chociaż Centrum powstało przede wszystkim z  myślą o młodych ludziach, to równocześnie jest to miejsce spotkań  społeczności. Poznawszy naszą działalność oraz specyfikę Nikiszowca, Profesor Philip  Zimbardo zdecydował o udzieleniu finansowego wsparcia i powierzeniu swojego nazwiska do utworzenia Centrum. Oficjalne  otwarcie Centrum miało miejsc 14 kwietnia 2014 roku. Ideą Centrum jest stworzenie młodym ludziom przestrzeni – miejsca  spotkań, dzięki czemu młodzi ludzie mogą tworzyć autentyczne relacje.

PREZENTACJA: WSPÓŁPRACUJEMY – REWITALIZUJEMY

DSCF8406DSCF8350DSC_3065DSC_3082DSC_3075DSC_3072DSC_3066DSC_3070DSC_3068DSC_3067

MULTIMEDIA