W ramach Działania zostaną opracowane kompetencje i zadania poszczególnych organów zarządzania procesem i obszarem rewitalizacji  zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji (GPR) (m.in.: Komitet Rewitalizacji, Komitet Sterujący, Komisja Dialogu Obywatelskiego, Zespół ds. Rewitalizacji itd.)

Działanie ma na celu opracowanie i testowanie optymalnego systemu zarządzania na płaszczyźnie Urząd- interesariuszy (z uwzględnieniem relacji pomiędzy urzędem gminy/Miasta, Komitetem Rewitalizacji i interesariuszami (mieszkańcy, przedsiębiorcy, właściciele nieruchomości, uczelnie wyższe, NGO, etc.). Ustanowienie właściwych sposobów komunikowania się na różnych poziomach
i pomiędzy różnymi grupami interesariuszy oraz ustalenie zakresów decyzyjności i ról poszczególnych osób/komórek/podmiotów.

Odwołując się do zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łodzi, za przebieg procesu rewitalizacji jest odpowiedzialny Koordynator Rewitalizacji pełniący funkcję Dyrektora Biura ds. Rewitalizacji.

W konsekwencji powyższych działań zostanie wypracowany kompleksowy model zarządzania procesem rewitalizacji, który uzupełni w sposób szczegółowy obecne zapisy w GPR dotyczące zarządzania.

Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w dziedzinie tworzenia modelu zarządzania procesami rewitalizacji w mieście Łodzi

Wykonawca: DS Consulting Sp. z o. o.

Zamówienie w trakcie realizacji

IKONA-OPZ

PILOTAŻ II – LINK DO STRONY Z PRZETARGIEM – ŚWIADCZENIE USŁUGI DORADZTWA EKSPERCKIEGO W DZIEDZINIE TWORZENIA MODELU ZARZĄDZANIA PROCESAMI REWITALIZACJI W MIEŚCIE ŁODZI

MULTIMEDIA