Największą trudność przy realizacji działań rewitalizacyjnych stanowi przekazanie społeczności lokalnej  wiedzy na temat znaczenia i możliwości jakie mogą przynieść te działania oraz bardzo zróżnicowana grupa interesariuszy włączona w proces. Edukacja wszystkich zaangażowanych i zadbanie o to, aby byli oni przekonani o sensie i celowości podejmowanych działań, a przede wszystkim o szansach, jakie otwierają się dzięki aktywnemu współdziałaniu w procesie rewitalizacji, będą jednym z kluczowych elementów pilotażu. Biorąc pod uwagę doświadczenia z realizacji Pilotażu I, konsultacje społeczne oraz inne formy partycypacyjne chcielibyśmy w II Pilotażu wypracować model procesu projektowania partycypacyjnego, w ramach którego zostaną opracowane dokumentacje techniczne dla dwóch inwestycji publicznych.

Wypracowany model projektowania partycypacyjnego zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym.

MULTIMEDIA