Największą trudność przy realizacji działań rewitalizacyjnych stanowi przekazanie społeczności lokalnej  wiedzy na temat znaczenia i możliwości jakie mogą przynieść te działania oraz bardzo zróżnicowana grupa interesariuszy włączona w proces. Edukacja wszystkich zaangażowanych i zadbanie o to, aby byli oni przekonani o sensie i celowości podejmowanych działań, a przede wszystkim o szansach, jakie otwierają się dzięki aktywnemu współdziałaniu w procesie rewitalizacji, będą jednym z kluczowych elementów pilotażu. Biorąc pod uwagę doświadczenia z realizacji Pilotażu I, konsultacje społeczne oraz inne formy partycypacyjne chcielibyśmy w II Pilotażu wypracować model procesu projektowania partycypacyjnego, w ramach którego zostaną opracowane dokumentacje techniczne dla dwóch inwestycji publicznych.

Wypracowany model projektowania partycypacyjnego zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym.

Opracowanie modelu prowadzenia partycypacji społecznej w projektowaniu przestrzeni publicznej dla inwestycji miejskich

Wykonawca: Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani oraz Monika Arczyńska

Zamówienie w trakcie realizacji

IKONA-OPZ

PILOTAŻ II – LINK DO STRONY Z PRZETARGIEM – OPRACOWANIE MODELU PROWADZENIA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W PROJEKTOWANIU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA INWESTYCJI MIEJSKICH

 

Biuro ds. Rewitalizacji wraz ze Stowarzyszeniem Społecznie Zaangażowani oraz firmą A2P2 architecture & planning Monika Arczyńska rozpoczęło cykl spotkań partycypacyjnych z mieszkańcami Starego Polesia.
Celem działania jest konsultacja z lokalną społecznością i wypracowanie koncepcji zmian w przestrzeni miejskiej następujących odcinków ulic:
  • ul. Próchnika (Żeromskiego – Lipowa) i Lipowa (Próchnika – al. 1 Maja)
  • ul. Lipowa (Więckowskiego – Zielona)
  • ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (Więckowskiego – 6. Sierpnia) wraz z fragmentem zieleni

Dodatkowym efektem tej pracy będzie opracowanie modelu przeprowadzenia partycypacji społecznej w projektowaniu przestrzeni publicznej dla inwestycji miejskich i wypracowanie wytycznych dla projektantów ulic.

W planie modelowego projektowania partycypacyjnego uwzględniono:

  • spacery diagnostyczne, po jednym dla każdej z trzech części (09.XII godz. 11:00, 12:30, 14:00)
  • spacer diagnostyczny z dziećmi (14.XII, godz. 16:00) – wszystkie odcinki ulic
  • pracę Ambasadorów na wskazanych ulicach, którzy odpowiedzialni są za przekazywanie informacji o planowanych spotkaniach i działaniach
  • spotkania warsztatowe planistyczne z Mieszkańcami w podziale na 3 części ulic objętych działaniami, wraz z zapewnieniem opieki animatora dla dzieci (9, 10, 11.I, godz. 17:00 – 20:00 w Miejscu/Spotkań – ul. Strzelców Kaniowskich 9)
  • spotkanie planistyczne edukacyjno – warsztatowe z dziećmi (18.I, godz. 17:00 w Miejscu/Spotkań)
  • spotkania warsztatowe weryfikacyjne z Mieszkańcami (30.I, 31.I, 1.II, godz. 17:00 – 20:00 w Miejscu/Spotkań)
  • 6 dyżurów konsultacyjnych (w poniedziałki 11.XII.2017, 18.XII.2017, 8.I.2018, 15.I.2018, 22.I.2018 i 29.I.2018,  godz. 17:00 – 20:00 w Miejscu/Spotkań)

O wnioskach i pomysłach mieszkańców zgłaszanych podczas prowadzonych działań można dowiedzieć się na bieżąco na stronach:

 

IKONA-PRODUKTY

MULTIMEDIA