Opracowanie modelu funkcjonowania Centrum Usług Społecznych (CUS) ma przyczynić się do stworzenia w nim placówek, których zadaniem będzie wsparcie mieszkańców obszaru rewitalizacji borykających się z różnymi formami wykluczenia społecznego. Działalność CUS ma przyczyniać się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, reintegracji społecznej i zawodowej tychże osób. Wybór nieruchomości jest związany z jej potencjałem, skalą i nowatorskością przedsięwzięcia. Sfinansowanie realizacji remontu budynku przewiduje się w ramach wsparcia funduszy unijnych.

MULTIMEDIA